پودر پولیش
 

پودر اکسید سرم از مواد معدنی طبیعی تامین می گردد و با توجه میزان تصفیه آن در گیرید های متفاوتی از کیفیت تولید و به بازار عرضه میگردد .

در صنعت شیشه مهمترین کاربرد اکسید سریوم در عمل پولیش شیشه های تراش خورده و یا کریستال می باشد .

این پودر در گرید های 11، 13، 16، 18، 21، 23 و Optical l موجود می باشد .

اکسید سریوم در رنگهای سفید خالص، کرم، خاکستری و قرمز اوخرایی می باشد .